Echoes of Einhasad's Fury - Event [Echa Furii Einhasad - Wydarzenie]
#1
[Image: home_logo.png]

Click here to [Image: en.png] English or [Image: pl.png] Polish version.


[Image: pl.png] Wersja polska.

[Image: event4.jpg]

- "W celu pokarania gigantów, Einhasad postanowiła pożyczyć od Gran Kaina broń zwaną Młotem Rozpaczy. Z powodu ogromnej mocy niszczenia Gran Kain nigdy nie użył tej broni. Lecz podówczas wściekła Einhasad uniosła młot wysoko nad głowę i uderzyła w środek miasta gigantów." - krasnolud z trudem rozczytywał stary pergamin.
- Nie. Dalej czytaj! - poganiał go drugi wymachując świeczką.
- "Gdy tylko czerwone płomienie runęły z niebios giganci dostrzegli swój głupi błąd. Ruszyli i zjednoczyli swoje siły, aby udaremnić wściekłe ciosy zadawane Młotem Rozpaczy przez Einhasad. Ale nawet całą swoją mocą zdołali jedynie lekko odchylić młot..." - kontynuował.
- O! To, to! Mówiłem ci! Giganty coś miały! Na najsilniejszą broń świata! Dlatego te pieruńskie ruiny jeszcze stoją! - przekonywał podekscytowany.
- Tarcza Olbrzymów nie istnieje, masz obsesję. Nawet jeśli, to nie była zbyt skuteczna. - powątpiewał pierwszy zwijając pergamin.
- Wystarczy, że była choć trochę. Na tą całą rozpierduchę! - wymachiwał świeczką zdenerwowany, aż ta zgasła pozostawiając krasnoludy jedynie w świetle iluminacji wieży Cruma.
- Jasne, tobie wystarczy, że cię przed twoją Brunhildą ochroni. - naśmiewał się z niego pierwszy.
- O, nie! Na moją Brun to nic nie pomoże. Już żem się z tym dawno pogodził. - skwitował z wyraźnym zrezygnowaniem nad wyraz posiwiały i wyłysiały krasnolud.
- Taa... a na tego z wczoraj? - litościwie zmienił temat pierwszy.
- Jakiego z wczoraj? - dopytywał drugi odwracając wzrok na pobliską ścianę.
- No tego, co żeśmy z nim wczoraj pili i nas potem gonił. Tym skrybą, czy kim on tam był.
- A tam, gonił. Młody, do gonienia to trzeba mieć porządne buty, a nie sandały! - wybuchli śmiechem, jakby przypomniało im się coś zabawnego.
- Takiego fikoła wywinął, aż mu pospadały! Czubek jaki, nie?
- Patrz na moje. Wzmocnione podeszwy, stalowy nosek. Kopiesz kamień. Nic nie boli! - ostentacyjnie demonstrował swoje obuwie na pobliskim rumowisku.
- No, pierwszorzędna robótka. To... Czekaj, zaraz! Już ja cię znam! Co znów ukrywasz? - naskoczył na niego pierwszy.
- Moja Brun wad ma wiele, ale buty robi przednie. To mój zad wie najlepiej. - próbował odwrócić uwagę starszy.
- Ten pergamin to jego. Co? - zadał wyraźnie niewygodne pytanie nadal trzymając skrypt w dłoni.
- Oj tam. Znajdźmy to, a zrobię tarczę, jakiej świat jeszcze nie widział. Ja ci to mówię! Najlepszy płatnerz tarcz w tej części kontynentu! - odparł uderzając pięścią w długo oglądaną ścianę przed sobą.
- Chyba najlepszy złodziej... - podsumował czarno-brody krasnolud.
- Ech. Ostatni raz cię biorę na robotę, młody. Daj tego kilofa!
- Jesteś pewny, że powinniśmy tego szukać? - zapytał niepewnie młody.
- Jasne! Co złego może się stać? Rozdupcam!
Jerald Foire - Królewski Sekretarz w sandałach - fragment przesłuchania sprawców incydentu w wieży Cruma.

Informacje

Wydarzenie ma 9 etapów, rozpoczyna się wraz z datą wprowadzenia Horizon 2 i dzieli graczy na weteranów i nowicjuszy.

— Weterani, czyli gracze grający przed rozpoczęciem wydarzenia, otrzymują klątwę podczas walk z nowicjuszami i niektórymi potworami.
— Nowicjusze, czyli gracze zaczynający swoją przygodę na serwerze, decydują o tempie przebiegu wydarzenia produkując i sprzedając antidotum dla weteranów.

Cel wydarzenia:
 • przekazanie dominacji na serwerze nowym graczom i zapewnienie im czasu na ugruntowanie swojej pozycji
 • skoncentrowanie napływu graczy na dzień wprowadzenia Horizon 2
 • przepływ bogactw do nowicjuszy poprzez produkcje antidotum dla weteranów
 • nowe wyzwania dla weteranów
Etap Antidotum Poziom klątwy Weterani na olimpiadzie Ranga prezentów dla weteranów*
1 Nie Min. 5 poziom Nie Maks. No Grade
2 Maks. 1 Min. 4 poziom Nie Maks. D Grade
3 Maks. 2 Min. 3 poziom Tak Maks. D Grade
4 Maks. 3 Min. 2 poziom Tak Maks. C Grade
5 Maks. 4 Min. 1 poziom Tak Maks. C Grade
6 Maks. 5 Możliwe całkowite wyleczenie Tak Maks. B Grade
7 Maks. 6 Możliwe całkowite wyleczenie Tak Maks. B Grade
8 Maks. 7 Możliwe całkowite wyleczenie Tak Maks. A Grade
9 Maks. 8 Możliwe całkowite wyleczenie Tak Maks. A Grade

* Dotyczy prezentów za ukończenie dziennych celów postaci (https://l2sanctuary.pl/pl/features/#gifts). Nie dotyczy prezentów za Vote.

Klątwa

Badając starożytne artefakty Gigantów dotknięte młotem Gran Kaina - znanym jako Młot Rozpaczy, krasnoludy uwolniły echo furii Einhasad z czasów upadku Gigantów. Od tego momentu weterani na całym kontynencie zaczęli cierpieć na nową klątwę zwaną Klątwą Równowagi – osłabiającą ich przeciwko nowicjuszom.

Curse of Balance Lv 9 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 90% and decreases Accuracy and Evasion by 9.
Curse of Balance Lv 8 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 80% and decreases Accuracy and Evasion by 8.
Curse of Balance Lv 7 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 70% and decreases Accuracy and Evasion by 7.
Curse of Balance Lv 6 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 60% and decreases Accuracy and Evasion by 6.
Curse of Balance Lv 5 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 50% and decreases Accuracy and Evasion by 5.
Curse of Balance Lv 4 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 40% and decreases Accuracy and Evasion by 4.
Curse of Balance Lv 3 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 30% and decreases Accuracy and Evasion by 3.
Curse of Balance Lv 2 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 20% and decreases Accuracy and Evasion by 2.
Curse of Balance Lv 1 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 10% and decreases Accuracy and Evasion by 1.

Na poziom klątwy wpływ mają:
 • ilość użytych przez postać Einhasad's Fury Antidote
 • różnica doświadczenia zdobytego przed wydarzeniem w stosunku do doświadczenia zdobytego później
 • różnica poziomów między walczącymi graczami
Klątwa nadawana jest w następujących sytuacjach:
 • kiedy weteran atakuje RB (Queen Ant, Core, Orfen, Baylor, Lilith, Anakim, Baium, Behemoth Leader, Dragon Beast, Drake Lord)
 • kiedy weteran atakuje nowicjusza
 • kiedy nowicjusz atakuje weterana
 • kiedy weteran atakuje weterana i jeden z nich jest dotknięty klątwą
Przedmioty

Nowymi przedmiotami handluje Strategist Lucien w Giran.

Empty Echo Trap Noś ten przedmiot ze sobą podczas cogodzinnych wydarzeń, olimpiady, oblężenia lub wojny terytorialnej, aby złapać Echo of Einhasad's Fury. Tylko dla nowicjuszy.
Echo of Einhasad's Fury Przedmiot potrzebny do przygotowania Antidotum na Furię Einhasad.
Einhasad's Fury Antidote Antidotum zmniejsza efekt klątwy Furii Einhasad.


Podziel się swoją opinią o wydarzeniu w tym temacie!


[Image: en.png] English version.

[Image: event4.jpg]

- "In order to punish the giants, Einhasad decided to borrow from Gran Kain a weapon called the Hammer of Despair. Due to its immense destructive power, Gran Kain never used this weapon. But then the furious Einhasad raised the hammer high above her head and hit the center of the city of giants." - the dwarf could hardly read the old parchment.
- No. Keep reading! -  the second one was urging him, waving a candle.
- "As soon as the red flames fell from the heavens, the giants noticed their stupid mistake. They moved and joined forces to thwart the furious blows inflicted by Einhasad with the Hammer of Despair. But even with all their power they only managed to slightly tilt the hammer..." - dwarf continued.
- That! This is it! I told you! The giants had something! For the world's strongest weapon! That's why these hell ruins are still standing! - he argued excitedly.
- The Shield of the Giants doesn't exist, you're obsessed. Even if so, it wasn't very effective. - doubted first dwarf, rolling up the parchment.
- It's enough, if it was even just a little bit. For all this fuck! - second dwarf waved the candle upset, until it went out, leaving the dwarves only in the light of Cruma Tower's illumination.
- Sure, it's enough for you to protect you from your Brunhilde. - first dwarf was made fun of the second one.
- Oh no! It won't help for my Brun. I've come to terms with it a long time ago. - said with a clear resignation an extremely gray and bald dwarf.
- Yeah... what about yesterday? - first dwarf mercifully changed the topic.
- What about yesterday? - asked the second, looking away at a nearby wall.
- Well, that one what we drank with yesterday and then he chased us. That scribe or who he was there.
- Yeah, right... chasing. Kid, you need decent shoes to chase, not sandals! - dwarfs burst out laughing as if they remembered something funny.
- He turned such a flip, that they fell of! Crazy one, isn't he?
- Look at mine. Reinforced soles, steel toecap. You're kicking a stone. Nothing hurts! - he ostentatiously demonstrated his shoes in a nearby rubble.
- Well, first-class work. It's ... Wait, wait a minute! I already know you! What are you hiding again? - first dwarf jumped on the second.
- My Brun has a lot of flaws, but the shoes she is making are masterwork. My rump knows it best. - elder dwarf tried to distract.
- This parchment is his, isn't it? - young dwarf asked a clearly uncomfortable question while still holding the script in his hand.
- Whatever. Let's find it, and I'll make a shield the world hasn't seen before. I'm telling you this! The best shield armorer in this part of the continent! - he replied hitting his fist on the long-viewed wall in front of him.
- Probably the best thief... - concluded the black-bearded dwarf.
- Eh. Last time I take you on the job, kid. Give me that pickaxe!
- Are you sure we should look for this? - asked the young uncertainly.
- Of course! What can go wrong? Let's smash it!
Jerald Foire - Royal Secretary in sandals - excerpt from the interrogation of the perpetrators of the incident in Cruma Tower.

Information

The event has 9 stages, starts on the launch date of Horizon 2 and divides players into veterans and novices.

— Veterans - players who play before the event starts, receive a curse when fighting newcomers and some monsters.
— Novices - players starting their adventure on the server, decide on the pace of the event by producing and selling an antidote for veterans.

Purpose of the event:
 • transferring the domination on the server to new players and giving them time to consolidate their position
 • focusing the influx of players on the launch day of Horizon 2
 • flow of wealth to newcomers through the production of an antidote for veterans
 • new challenges for veterans
Stage Antidote Curse level Veterans at the Olympiad The rank of gifts for veterans*
1 No Min. 5 level No Max. No Grade
2 Max. 1 Min. 4 level No Max. D Grade
3 Max. 2 Min. 3 level Yes Max. D Grade
4 Max. 3 Min. 2 level Yes Max. C Grade
5 Max. 4 Min. 1 level Yes Max. C Grade
6 Max. 5 Possible complete recovery Yes Max. B Grade
7 Max. 6 Possible complete recovery Yes Max. B Grade
8 Max. 7 Possible complete recovery Yes Max. A Grade
9 Max. 8 Possible complete recovery Yes Max. A Grade

* Applies to gifts for completing daily character goals (https://l2sanctuary.pl/en/features/#gifts). Does not apply to Vote gifts.

Curse

By examining the Giants ancient artifacts touched by Gran Kain's hammer - known as the Hammer of Despair, the Dwarves unleashed echo of Einhasad's fury from the time when the Giants fell. Since then, veterans across the continent began to suffer a new curse called the Curse of Balance - weakening them against novices.

Curse of Balance Lv 9 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 90% and decreases Accuracy and Evasion by 9.
Curse of Balance Lv 8 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 80% and decreases Accuracy and Evasion by 8.
Curse of Balance Lv 7 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 70% and decreases Accuracy and Evasion by 7.
Curse of Balance Lv 6 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 60% and decreases Accuracy and Evasion by 6.
Curse of Balance Lv 5 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 50% and decreases Accuracy and Evasion by 5.
Curse of Balance Lv 4 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 40% and decreases Accuracy and Evasion by 4.
Curse of Balance Lv 3 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 30% and decreases Accuracy and Evasion by 3.
Curse of Balance Lv 2 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 20% and decreases Accuracy and Evasion by 2.
Curse of Balance Lv 1 Decreases P. Atk., P. Def., M. Atk. and M. Def. by 10% and decreases Accuracy and Evasion by 1.

The level of the curse is influenced by:
 • amount of Einhasad's Fury Antidote used by the character
 • the difference between the experience gained before the event and the experience gained later
 • level difference between fighting players
The curse is given in the following situations:
 • when a veteran attacks RB (Queen Ant, Core, Orfen, Baylor, Lilith, Anakim, Baium, Behemoth Leader, Dragon Beast, Drake Lord)
 • when a veteran attacks a novice
 • when novice attacks a veteran
 • when a veteran attacks a veteran and one of them is cursed
Items

The new items are traded by Strategist Lucien in Giran.

Empty Echo Trap Carry this item with you during hourly Events, Olympiad, Siege or Territory War to catch Echo of Einhasad's Fury. For novices only.
Echo of Einhasad's Fury Item needed to prepare Einhasad's Fury Antidote.
Einhasad's Fury Antidote The antidote reduces effects of Echoes of Einhasad's Fury curse.


Share your opinion about the event in this topic!

Reply
#2
English version below.

W sobotę 28 stycznia o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 1 na 2.


English version:

On Saturday, January 28, at 04:30 CET, the event stage will change from stage 1 to stage 2.
Reply
#3
English version below.

W sobotę 25 lutego o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 2 na 3.


English version:

On Saturday, February 25 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 2 to stage 3.
Reply
#4
English version below.

W sobotę 25 marca o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 3 na 4.


English version:

On Saturday, March 25 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 3 to stage 4.
Reply
#5
English version below.

W sobotę 22 kwietnia o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 4 na 5.


English version:

On Saturday, April 22 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 4 to stage 5.
Reply
#6
English version below.

W sobotę 27 maja o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 5 na 6.


English version:

On Saturday, May 27 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 5 to stage 6.
Reply
#7
English version below.

W sobotę 24 czerwca o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 6 na 7.


English version:

On Saturday, June 24 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 6 to stage 7.
Reply
#8
English version below.

W sobotę 29 lipca o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 7 na 8.


English version:

On Saturday, July 29 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 7 to stage 8.
Reply
#9
English version below.

W sobotę 26 sierpnia o 4:30 nastąpi zmiana stage wydarzenia z 8 na 9.


English version:

On Saturday, August 26 at 04:30 CET, the event stage will change from stage 8 to stage 9.
Reply
#10
English version below.

W sobotę 30 września o 4:30 event zostanie zakończony.


English version:

The event will end on Saturday, September 30 at 4:30.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)