Dziennik zmian [Changelog]
#11
English version below.

Zmiany
 • Umożliwiono tańczenie z użyciem podwójnych sztyletów
 • Dodane ikony i opisy debuffów broni epickich, aby były widoczne na pasku statusu przeciwnika
 • Dodany limit czasu dla eventu Last Hero
 • Dodano ukrywanie broni i tarcz w peace zone (pod warunkiem, że postać nie jest w combat mode)
 • Dodana blokada biegania i galopowania w peace zone. Zwiększamy trudność w logistyce podróży zgodnie z wcześniejszą polityką
 • Dodano naprzemienne ubieranie kolczyków i pierścieni. Nie trzeba ich teraz wcześniej ściągać, żeby wymienić oba i łatwiej zbudować makro zmieniające sprzęt
 • Dodano zapamiętywanie zajmowanych slotów przez ubrane wyposażenie. Po ściągnięciu np. broni powinna trafić na slot w plecaku, gdzie była przed ubraniem o ile slot nie jest zajęty przez coś innego
 • Pula żywych NPC została powiększona o wszystkich sprzedawców, nauczycieli, magazynierów i kowali, którzy otrzymali animacje i teksty do wypowiadania
 • Zmienione działanie rekrutacji klanowej za pomocą Community Board, aby przy dodawaniu nowej postaci do klanu trafiała ona wpierw do Akademii, jeśli spełnione są wszystkie warunki
 • Zmienione działanie kanału Shout na globalny. Proszę używać tego do rozmów zamiast Trade
 • Dodane automatyczne ogłoszenia na kanale Trade. Co 15 minut jeden losowy skup z Giran będzie zamieszczał swoją ofertę na kanale. Dotyczy tylko skupów ustawionych w ciągu ostatnich 14 dni. Nie dotyczy ofert sprzedaży - te są w CB na zakładce Market

Poprawki błędów
 • Poprawa warunku na skórki broni, aby niemożliwe było korzystanie ze skórek bez odpowiedniej liczby ubitych RB. Przestało działać od H2
 • Poprawiona rasa niektórych mobów w Dragon Valley
 • Poprawiony brak nagrody pocieszenia w evencie Last Hero
 • Poprawione skille Acrobatics i Boost Breath, aby nie znikały po restarcie postaci
 • Poprawa zabezpieczeń przy zapisywaniu na olimpiadę drużynową
 • Poprawa problemu z brakiem hero skilli na subklasach podczas transformacji
 • Poprawa problemu z deaktywacją toggle skilli podczas przechodzenia na nowe transformacje (np. Harvester)


English version:

Changes
 • Enabled dancing with double daggers
 • Added epic weapon debuff icons and descriptions to be visible in enemy status bar
 • Added time limit for the Last Hero event
 • Added hiding weapons and shields in the peace zone (provided the character is not in combat mode)
 • Added blocking running and galloping in the peace zone. We are increasing the difficulty of travel logistics as per previous policy
 • Added alternate dressing of earrings and rings. Now you don't need to unequip them in advance to replace both and it's easier to build a equip change macro
 • Added memorization of occupied slots by equipped equipment. After removing, e.g. a weapon, it should go to the slot in the backpack, where it was before, unless the slot is occupied by something else
 • The pool of live NPCs has been increased by all sellers, teachers, warehousemen and blacksmiths who received animations and texts to speak
 • Clan recruitment via Community Board changed so that when adding a new character to a clan, it will first go to the Academy if all conditions are met
 • Shout channel changed to global. Please use this for conversations instead of Trade
 • Added automatic announcements on the Trade channel. Every 15 minutes, one random shop from Giran will post its offer on the channel. Applies only to purchases set in the last 14 days. Does not apply to sales offers - these are in CB on the Market tab

Bug fixes
 • Fixed of weapon skins condition so that skins cannot be used without a sufficient number of RBs slaughtered. It stopped working from H2
 • Fixed the race of some mobs in Dragon Valley
 • Fixed missing consolation prize in Last Hero event
 • Fixed Acrobatics and Boost Breath skills so they don't disappear after character restart
 • Improved security when signing up for the team Olympiad
 • Fixed of the lack of hero skills on subclasses during transformation
 • Fixed of skill toggle deactivation when transitioning to new transformations (e.g. Harvester)
Reply
#12
English version below.

Zmiany
 • Usunięte niektóre strefy chodzenia (np. Delusion Chamber, Gracia)
 • Zwiększona prędkość chodzenia wierzchowców
 • Automatyczne ogłoszenia skupów dotyczą teraz również sklepów z Gludin

Poprawki błędów
 • Poprawiona widoczność wędek w peace zone


English version:

Changes
 • Removed some walking zones (e.g. Delusion Chamber, Gracia)
 • Mount walking speed increased
 • Automatic purchase announcements now also apply to shops from Gludin

Bug fixes
 • Fixed visibility of rods in peace zone
Reply
#13
English version below.

Nowości
 • Dodane wydarzenie Rady Klanów, w ramach którego można otrzymać czasowy dostęp do chowańców rady: Lumi (maksymalnie jeden przyzwany na klan), Thunder Hawk (jeden na cały serwer naraz), Owl Monk (jeden na cały serwer naraz) lub Tree of Life (bez ograniczeń). Nagrody związane z II zasadą (patrz regulamin) można sprawdzać komendą .council
 • Dodane nowe zadania: Danger Hides In The Shadow dla wszystkich terytoriów, które umożliwiają aktywacje i współdzielenie skilli z wardów. Do wykonania zadania wymagany jest chowaniec rady
 • Dodany nowy RaidBoss - Ekidna’s Statue Pantasaus na Parnassus
 • Dodany nowy RaidBoss - Steregos w instancji (wejście u każdego Olympiad Managera)
 • Dodani egzekutorzy Embryo - Dabos i Nigel, którzy polują na wysokopoziomowych graczy
 • Dodani apostołowie pieczęci - Maliss i Isadora, którzy mogą pojawić się podczas walki z: Baium, Scarlet van Halisha, Antharas i Valakas
 • Dodane nowe bronie: Drake Maul, Freya’s Staff, Maliss Stormer i Steregos’ Dagger do zdobycia z Drake Lord, Freya (Hard Mode), Maliss, Steregos
 • Dodane skórki broni: Drake Maul, Freya’s Staff, Maliss Stormer
 • Dodane nowe agathiony: Anakim’s Spheres, Aenkinel Spirit Sword*, Apocalypse Spirit Sword*, Isadora’s Servant*, Maliss’ Servant*, Zaken Spirit Sword, Embryo Blades, Spirits Shields*, Steregos’ Knives, Bluebird, Hell Shields, Robin, One Eyed Bat Drove, którymi można czasowo naładować Dawn’s Bracelet zabijając: Anakim, Lilith, Aenkinel, Lost Captain, Isadora, Maliss, Zaken, Dabos, Nigel, Epidos, Steregos, Ekidna’s Statue Pantasaus, Darion, Einhalder von Hellmann i Bloody Empress Decarbia. Nowe agathiony mogą losowo wydłużać efekty niektórych niebieskich talizmanów (nie dotyczy olimpiady).
  *wymagają złapania wcześniej Zaken Spirit Sword, Embryo Blades, Hell Shields
 • Dodane ptaki na rynku w Giran
 • Dodane przedmioty: Campfire Flint i Twig of Treant do kupienia w każdym Grocery Shop - umożliwiają rozpalenie ogniska zwiększającego regeneracje HP i MP postaci siedzących w pobliżu
 • Dodani sabotażyści blokujący niektóre bramy klanowe
 • Dla postaci w klanach dodany komunikat o zwiększeniu poziomu gracza bez klanu - dla lepszej widoczności i integracji nowych graczy

Zmiany
 • Udoskonalone zabezpieczenia na olimpiadzie, aby nie można było zapisać następnej postaci przed zakończeniem walki poprzednią
 • Dodano automatyczny zapis na kolejną walkę olimpiady po zakończeniu poprzedniej i komendę .stop do przerwania autozapisu, oraz limit 5 ręcznych zapisów, aby ograniczyć ustawianie walk
 • Dodano na początku walki na olimpiadzie komunikat z informacją o uczestnikach pojedynku
 • Zwiększono poziom trudności zdobycia statusu bohatera na olimpiadzie dla uczestników, którym udał się ten wyczyn w poprzednich cyklach olimpiady. Gracz musi zdobyć minimum 70 pkt jeśli posiadał status bohatera w poprzednim cyklu, minimum 140 pkt jeśli posiadał ten status w dwóch poprzednich cyklach pod rząd, 210 pkt przy trzech statusach pod rząd itd.
 • Wyłączona dezaktywacja shotów na olimpiadzie
 • Korekty umiejętności: Block Rush (zwiększony czas trwania), Chain Heal (zwiększone zużycie many w ścieżce Cost), Push/Repulse (unieruchomienie na czas trwania triggera), Major Restoration/Major Group Restoration (zwiększona skuteczność leczenia), Threshing (zmniejszona skuteczność), Nosferatu (zwiększona skuteczność w PvP) i Blood Pact (zmniejszona skuteczność ścieżki rozwoju)
 • Zmiana sposobu kupowania buffów od graczy wraz z zapamiętywaniem ostatnio kupionych
 • Zapamiętywanie i automatyczne ustawianie ostatniego buffstore przy wylogowaniu postaci w buffzone
 • Ograniczenie czasu aktywności buffstore do 14 dni
 • Optymalizacja buffstore i privatestore - peleryny, efekty hero i nevit będą niewidoczne, co przyspieszy ładowanie Giran
 • Ujednolicenie działania komendy offline i zakańczania gry poprzez restart i exit, aby każdy z tych sposobów zachowywał buffstore i privatestore
 • Usunięty komunikat o ubiciu RB
 • Zmienione miejsce, do którego przenosi brama klanowa Trade Zone w nocy
 • Otwarte drzwi podczas wydarzenia Treasure Hunt na mapie zamku Rune
 • Wycofanie przymusowego chodzenia w miastach z wyjątkiem Giran
 • Zmieniony kolor dialogów NPC z białego na szary, aby się odróżniały od wypowiedzi graczy
 • Zwiększona szansa na Black Large Dragon Bone

Poprawki błędów
 • Poprawa animacji summonów i petów
 • Poprawa informacji o spoilu na pasku debuffów
 • Poprawione namioty z inwazji, aby nie przerywało autoataku z bliskiej odległości
 • Poprawa zliczania questów i maksymalnego limitu zadań
 • Poprawki zabezpieczeń


English version:

News
 • Added Clan Council event, during which you can gain temporary access to council pets: Lumi (maximum one summoned per clan), Thunder Hawk (one for the entire server at a time), Owl Monk (one for the entire server at a time) or Tree of Life (without restrictions). Prizes related to Rule II (see regulations) can be checked with the .council command
 • New quests added: Danger Hides In The Shadow for all territories, which enable activation and sharing of skills from wards. A council pet is required to complete the quest
 • New RaidBoss added - Ekidna's Statue Pantasaus on Parnassus
 • Added new RaidBoss - Steregos in the instance (entrance at every Olympiad Manager)
 • Added Embryo enforcers - Dabos and Nigel, who hunt high-level players
 • Added seal apostles - Maliss and Isadora, who can appear during the fight against: Baium, Scarlet van Halisha, Antharas and Valakas
 • New weapons added: Drake Maul, Freya's Staff, Maliss Stormer and Steregos' Dagger available from Drake Lord, Freya (Hard Mode), Maliss, Steregos
 • Added weapon skins: Drake Maul, Freya's Staff, Maliss Stormer
 • New agathions added: Anakim's Spheres, Aenkinel Spirit Sword*, Apocalypse Spirit Sword*, Isadora's Servant*, Maliss' Servant*, Zaken Spirit Sword, Embryo Blades, Spirits Shields*, Steregos' Knives, Bluebird, Hell Shields, Robin, One Eyed Bat Drove, which can be used to temporarily charge Dawn's Bracelet by killing: Anakim, Lilith, Aenkinel, Lost Captain, Isadora, Maliss, Zaken, Dabos, Nigel, Epidos, Steregos, Ekidna's Statue Pantasaus, Darion, Einhalder von Hellmann and Bloody Empress Decarbia. New agathions can randomly extend the effects of some blue talismans (does not apply to the olympiad).
  *requires catching Zaken Spirit Sword, Embryo Blades, Hell Shields first
 • Added birds to the market in Giran
 • Added items: Campfire Flint and Twig of Treant can be purchased in every Grocery Shop - they allow you to light a campfire that increases the HP and MP regeneration of characters sitting nearby
 • Added saboteurs blocking some clan gates
 • For characters in clans, a message has been added about increasing the level of a player without a clan - for better visibility and integration of new players

Changes
 • Improved security in olympiad so that you cannot join another character before the previous one has finished fighting
 • Added automatic join for the next olympiad fight after the end of the previous one, a .stop command to interrupt the autojoin, and a limit of 5 manual join to limit the match-fixing of fights
 • A message with information about the duel participants was added at the beginning of the olympiad fight
 • The difficulty of achieving hero status in the olympiad has been increased for participants who have achieved this feat in previous olympiad cycles. The player must earn a minimum of 70 points if he had the hero status in the previous cycle, a minimum of 140 points if he had this status in the previous two cycles in a row, 210 points if he had three statuses in a row, etc.
 • Shot deactivation at the olympiad disabled
 • Skill Adjustments: Block Rush (increased duration), Chain Heal (increased mana consumption in Cost path), Push/Repulse (immobilization for the duration of the trigger), Major Restoration/Major Group Restoration (increased healing effectiveness), Threshing (decreased effectiveness), Nosferatu (increased effectiveness in PvP) and Blood Pact (reduced effectiveness of the path)
 • Changed the way buffs are purchased from players, along with remembering recently purchased ones
 • Remembering and automatically setting the last buffstore when logging out of the character in the buffzone
 • Buffstore activity time limit to 14 days
 • Buffstore and privatestore optimization - capes, hero and nevit effects will be invisible, which will speed up Giran loading
 • Unifying the operation of the .offline command and exiting the game via restart and exit, so that each of these methods preserves buffstore and privatestore
 • Removed message about killing RB
 • Changed where the Trade Zone clan gate moves to at night
 • An open door during the Treasure Hunt event on the Rune Castle map
 • Withdrawal of compulsory walking in cities except Giran
 • Changed the color of NPC dialogues from white to gray to make them stand out from what players say
 • Increased chance of Black Large Dragon Bone

Bug fixes
 • Improved animation of summons and pets
 • Improved spoil information in the debuff bar
 • Fixed invasion headquarters to not interrupt auto attack at close range
 • Improved quest counting and maximum quest limit
 • Security fixes
Reply
#14
English version below.

Nowości
 • Dodane karawany wędrujące między miastami
 • Dodane statki pływające między portami (Talking Island, Gludin, Giran, Rune, Heine)
 • Dodane zatrzymanie zużycia many przy noszeniu talizmanów, gdy postać nosi naładowaną Dawn's Bracelet (nie wymaga przyzwanego agathiona)

Zmiany
 • Zmiany w wydarzeniu Rady Klanów: chowaniec Rady - Tree of Life może być wylosowany tylko, gdy gracz posiada już innego chowańca; Tree of Life przyznawany jest teraz tak jak inne chowańce dla gracza, a nie dla uzdrowicieli w klanie; gracz posiadający chowańca Tree of Life może wezwać jego lepszą wersję Tree of Sephiroth, gdy inny gracz w klanie też ma Tree of Life
 • Zmieniony sposób pozyskiwania agathionów do Dawn's Bracelet (bransoletki nie zmieniają się już automatycznie, należy je wcześniej wymienić u Priest Wood w Aden i dopiero potem naładować na odpowiednim RB)
 • Ujednolicony zestaw umiejętności agathionów z Dawn's Bracelet
 • Usunięcie niektórych sabotażystów, którzy blokowali bramy klanowe na niskopoziomowych lokacjach
 • Usunięcie nadpisywania efektów skórek broni przez agumentacje
 • Umożliwienie stosowania skórek Dualblunt na broniach typu Dualsword i Dualdagger przez krasnoludów i orków
 • Wyłączone globalne komunikaty o rozpoczęciu walki na Olimpiadzie
 • Zmniejszenie zasięgu komunikatów statków
 • Zmienione działanie blokady zdobywania doświadczenia, aby można było ustawić dla każdej z subklas osobno


English version:

News
 • Added caravans traveling between towns
 • Added ships sailing between ports (Talking Island, Gludin, Giran, Rune, Heine)
 • Added stopping mana consumption when wearing talismans when the character is wearing charged Dawn's Bracelet (does not require summoned agathion)

Changes
 • Changes to the Clan Council event: the Council's pet - Tree of Life can only be awarded if the player already has another pet; Tree of Life is now awarded like other pets to the player, rather than to healers in the clan; a player with a Tree of Life pet can summon its better version, Tree of Sephiroth, when another player in the clan also has a Tree of Life
 • Changed method of obtaining Agathions for Dawn's Bracelet (bracelets no longer change automatically, they must be exchanged at Priest Wood in Aden and only then charged on the appropriate RB)
 • Unified Agathion skill set from Dawn's Bracelet
 • Removed some saboteurs who blocked clan gates in low-level locations
 • Removed weapon skin effects from being overwritten by agumentations
 • Allowing Dwarves and Orcs to use Dualblunt skins on Dualsword and Dualdagger weapons
 • Disabled global announcements about the start of the Olympiad
 • Reduction of the range of ship messages
 • Changed the block experience behavior so that it can be set for each subclass separately
Reply
Users browsing this thread: 2 Guest(s)