Dziennik zmian [Changelog]
#1
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa problemu ze znikającą nagrodą za aukcje u Item Brokera, gdy postać była wylogowana podczas rozdania
 • Poprawa nabywania umiejętności Weight Increase
 • Dodanie brakujących mobów w katakumbach i nekropoliach <50
 • Poprawa szansy wypadnięcia i czasu trwania Cursed Weapons
 • Poprawa dialogu z Newbie Guide przed 6 poziomem
 • Poprawki zabezpieczeń

Zmiany
 • Na czas Eventu dodana strefa buffstore w Dion (na prawo od Priest of Dawn)
 • Dostosowanie sklepu, w którym można wymienić Festival Coin do ograniczeń związanych z Eventem


English version:

Bug fixes
 • Fixed an issue with the Item Broker auction reward disappearing when the character was not logged
 • Fixed learning of Weight Increase skills
 • Adding missing mobs in catacombs and necropolises <50
 • Improved the drop chance and duration of Cursed Weapons
 • Improve dialogue with the Newbie Guide before level 6
 • Security fixes

Changes
 • Buffstore zone in Dion added for duration of the Event (to the right of the Priest of Dawn)
 • Adaptation of the store where the Festival Coin can be exchanged to the restrictions related to the Event
Reply
#2
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawiona nazwa skilla Escape: 5 minutes na Escape
 • Dodanie WC do klas mogących wystawiać buffstore
 • Zmniejszenie minimalnego poziomu do użycia Bot Report z 40 na 20
 • Wyłączenie darmowych buffów z buffstore dla członków tego samego klanu
 • Poprawa działania eventów drużynowych
 • Wyłączenie leczenia przy buffowaniu na cogodzinnych eventach
 • Poprawa znikających skilli
 • System nagród za vote (tymczasowa nagroda - Nevit’s Voice)
 • Poprawa działania Roota na evencie Korean Style
 • Naprawa zadania Contract Completion
 • Poprawki zabezpieczeń


English version:

Bug fixes
 • Corrected name of skill Escape: 5 minutes to Escape
 • Adding WC to classes that can use the buffstore
 • Decreasing the minimum level for using Bot Report from 40 to 20
 • Disable free buffs from the buffstore for members of the same clan
 • Repair team events
 • Disable healing when buffing on hourly events
 • Repair of disappearing skills
 • Vote reward system (temporary reward - Nevit's Voice)
 • Repair Root at the Korean Style event
 • Repair quest Contract Completion
 • Security fixes
Reply
#3
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa mnożników HP i MP u mobów
 • Dodatkowe nagrody za Vote: losowo można otrzymać czasową runę na EXP, SP lub Weight
 • Poprawa Forgotten Crewman, żeby były minionami
 • Poprawa obstawy na Kamie 43
 • Usunięcie zbędnych opcji dialogowych u Dusk i Dawn Guide w Oracle
 • Zmniejszenie siły ataku drzew w zadaniu na Stridera
 • Poprawa Roota na Summony na Korean Style
 • Poprawa problemu z resetem Wonderous Cubic

Zmiany
 • Umożliwienie modyfikacji pliku z komunikatami


English version:

Bug fixes
 • Repair HP and MP multipliers for mobs
 • Additional Vote Rewards: Randomly receive a temporary rune on EXP, SP or Weight
 • Repair Forgotten Crewman to be minions
 • Repair of the minions on Kama 43
 • Removal of unnecessary dialogue options in Dusk and Dawn Guide in Oracle
 • Decrease the attack power of trees on the Strider quest
 • Repair Root on Summons on Korean Style
 • Corrected Wonderous Cubic reset issue

Changes
 • Enabling the modification of the message file
Reply
#4
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa skinów nakładanych na Full Body Armor
 • Poprawa wizualnych problemów animacji skilli typu Rush
 • Poprawa błędu z Rootem na evencie Korean Style
 • Naprawa brakującej nazwy zadania The Zero Hour
 • Obsługa wybierania celu przez Life Cubic, aby leczył też Pety i Summony


English version:

Bug fixes
 • Fixed skins applied to Full Body Armor
 • Fixed visual problems with Rush skill animation
 • Fixed bug with Root on Korean Style event
 • Fixed missing quest name The Zero Hour
 • Support for Life Cubic target selection to heal Pets and Summons as well
Reply
#5
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa zawartości Dynasty Weapon Box, aby nie zawierały broni Icarus
 • Poprawa licznika RB do skórek, aby zliczał również przy blokadzie expa
 • Poprawa klasyfikacji klas w questach na TW
 • Poprawa questów TW, aby były niepowtarzalne i zaliczane dla całego party
 • Usunięta obstawa Last Lesser Giant Olkuth


English version:

Bug fixes
 • Fixed Dynasty Weapon Box content so that it does not contain Icarus weapons
 • Fixed the RB counter for skins, so that it also counts when the experience is blocked
 • Fixed class classification in TW quests
 • Fixed TW quests to make them not repeatable and counted for the whole party
 • Removed Last Lesser Giant Olkuth minion
Reply
#6
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa problemu ze znikającymi wardami podczas TW
 • Poprawa zadania Pavel The Giants
 • Poprawa przerywania shadowa przy wstawaniu postaci
 • Dodana możliwość wymiany Festival Coin u kota w Giran


English version:

Bug fixes
 • Fixed the problem with disappearing wards during TW
 • Fixed Pavel The Giants quest
 • Fixed shadow interrupting when standing up
 • Added possibility to exchange Festival Coin at a cat in Giran
Reply
#7
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa zachowania enchantu przy zamianie epickiej biżuterii
 • Poprawa działania skinów dynasty
 • Poprawa skilla Rush Impact
 • Poprawa czasu trwania Chant of Protection

Zmiany
 • Przywrócony pierwotny asortyment sklepu eventowego


English version:

Bug fixes
 • Fixed epic jewelry changes to keep the enchant
 • Fixed dynasty skins
 • Fixed Rush Impact skill
 • Fixed the duration of Chant of Protection

Changes
 • The original event shop inventory has been restored
Reply
#8
English version below.

Poprawki błędów
 • Poprawa podmieniania Cubicków
 • Poprawione otrzymywanie quest itemów z Beast Devourer w zadaniu Home Security

Zmiany
 • Olimpiada subklasowa w okresie poniedziałek - środa przeniesiona z 18-20 na 20-22
 • Olimpiada grupowa w czwartek przeniesiona i wydłużona z 18-20 na 20-23
 • Olimpiada piątkowa skrócona z 18-24 na 21-24
 • Skrócony czas pobierania na arenę ze 120 sekund do 30 sekund
 • Dodane nowe nagrody dla zakwalifikowanych do olimpiad subklasowych i grupowych:
  - 2 Vitality Maintaining Potion (http://l2j.ru/index.php?p=2&id=20391)
  - 5000 Olympiad Token


English version:

Bug fixes
 • Fixed Cubick swapping
 • Fixed receiving quest items from Beast Devourer in the Home Security quest

Changes
 • Sub-class Olympiad on Monday - Wednesday moved from 18-20 to 20-22
 • Group Olympiad on Thursday moved and extended from 18-20 to 20-23
 • Friday Olympiad shortened from 18-24 to 21-24
 • Teleport to arena waiting time reduced from 120 seconds to 30 seconds
 • New rewards added for subclass and group qualifiers:
  - 2 Vitality Maintaining Potion (http://l2j.ru/index.php?p=2&id=20391)
  - 5000 Olympiad Token
Reply
#9
English version below.

Zmiany
 • Dodane zaawansowane AI dla NPC w Giran!
 • Dodane WH (Taurin), Grocery (Golem Trader) i Subclass changer (Jurek) w dzień na rynku Giran
 • Dodane darmowe teleporty do Giran i Gludin u GK i Guide w każdym mieście
 • Wszystkie strefy buffstore przeniesione do Giran
 • Dodana funkcja zapamiętywania drugiego hasła
 • Umożliwiona walka na dowolnej subklasie w olimpiadach subklasowych
 • Wyłączony komunikat z pytaniem o zapis na cogodzinne eventy
 • Umożliwione korzystanie z chatów PM i ALL od 2 poziomu postaci, oraz z TRADE i SHOUT od 6 poziomu

Poprawki błędów
 • Zablokowana możliwość korzystania z hero broni na cogodzinnych eventach
 • Poprawa zastępowania skilli: Heroic Berserker i Heroic Valor
 • Poprawki zabezpieczeń


English version:

Changes
 • Advanced AI added for NPCs in Giran!
 • Added WH (Taurin), Grocery (Golem Trader) and Subclass changer (Jurek) by day on Giran market
 • Free teleports added to Giran and Gludin GK and Guide in every city
 • All buffstores moved to Giran
 • Added function of remembering the second password
 • Possible fight in any sub-class in sub-class Olympics
 • Disabled message asking to sign up for hourly events
 • Enables the use of PM and ALL chats from level 2, as well as TRADE and SHOUT from level 6

Bug fixes
 • Blocked use of hero weapons at hourly events
 • Fixed skill replacement: Heroic Berserker and Heroic Valor
 • Security fixes
Reply
#10
English version below.

Zmiany
 • Naprawione przenoszenie ze stref RB (Baium, Antharas, Valakas itd) do miasta po restarcie/stracie połączenia (przeniesienie następuję po 10 minutach bycia offline)
 • Poprawione działanie buffstore (wstawanie po wejściu do gry, oraz działanie komendy offline)

Poprawki błędów
 • Poprawki AI
 • Poprawki zabezpieczeń


English version:

Changes
 • Fixed teleport from RB zones (Baium, Antharas, Valakas etc.) to the town after restarting/disconecting (the teleporting after 10 minutes of being offline)
 • Improved buffstore (stand up after entering the game, and .offline command)

Bug fixes
 • AI fixes
 • Security fixes
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)