Dziennik zmian [Changelog]
#11
English version below.

Zmiany
 • Umożliwiono tańczenie z użyciem podwójnych sztyletów
 • Dodane ikony i opisy debuffów broni epickich, aby były widoczne na pasku statusu przeciwnika
 • Dodany limit czasu dla eventu Last Hero
 • Dodano ukrywanie broni i tarcz w peace zone (pod warunkiem, że postać nie jest w combat mode)
 • Dodana blokada biegania i galopowania w peace zone. Zwiększamy trudność w logistyce podróży zgodnie z wcześniejszą polityką
 • Dodano naprzemienne ubieranie kolczyków i pierścieni. Nie trzeba ich teraz wcześniej ściągać, żeby wymienić oba i łatwiej zbudować makro zmieniające sprzęt
 • Dodano zapamiętywanie zajmowanych slotów przez ubrane wyposażenie. Po ściągnięciu np. broni powinna trafić na slot w plecaku, gdzie była przed ubraniem o ile slot nie jest zajęty przez coś innego
 • Pula żywych NPC została powiększona o wszystkich sprzedawców, nauczycieli, magazynierów i kowali, którzy otrzymali animacje i teksty do wypowiadania
 • Zmienione działanie rekrutacji klanowej za pomocą Community Board, aby przy dodawaniu nowej postaci do klanu trafiała ona wpierw do Akademii, jeśli spełnione są wszystkie warunki
 • Zmienione działanie kanału Shout na globalny. Proszę używać tego do rozmów zamiast Trade
 • Dodane automatyczne ogłoszenia na kanale Trade. Co 15 minut jeden losowy skup z Giran będzie zamieszczał swoją ofertę na kanale. Dotyczy tylko skupów ustawionych w ciągu ostatnich 14 dni. Nie dotyczy ofert sprzedaży - te są w CB na zakładce Market

Poprawki błędów
 • Poprawa warunku na skórki broni, aby niemożliwe było korzystanie ze skórek bez odpowiedniej liczby ubitych RB. Przestało działać od H2
 • Poprawiona rasa niektórych mobów w Dragon Valley
 • Poprawiony brak nagrody pocieszenia w evencie Last Hero
 • Poprawione skille Acrobatics i Boost Breath, aby nie znikały po restarcie postaci
 • Poprawa zabezpieczeń przy zapisywaniu na olimpiadę drużynową
 • Poprawa problemu z brakiem hero skilli na subklasach podczas transformacji
 • Poprawa problemu z deaktywacją toggle skilli podczas przechodzenia na nowe transformacje (np. Harvester)


English version:

Changes
 • Enabled dancing with double daggers
 • Added epic weapon debuff icons and descriptions to be visible in enemy status bar
 • Added time limit for the Last Hero event
 • Added hiding weapons and shields in the peace zone (provided the character is not in combat mode)
 • Added blocking running and galloping in the peace zone. We are increasing the difficulty of travel logistics as per previous policy
 • Added alternate dressing of earrings and rings. Now you don't need to unequip them in advance to replace both and it's easier to build a equip change macro
 • Added memorization of occupied slots by equipped equipment. After removing, e.g. a weapon, it should go to the slot in the backpack, where it was before, unless the slot is occupied by something else
 • The pool of live NPCs has been increased by all sellers, teachers, warehousemen and blacksmiths who received animations and texts to speak
 • Clan recruitment via Community Board changed so that when adding a new character to a clan, it will first go to the Academy if all conditions are met
 • Shout channel changed to global. Please use this for conversations instead of Trade
 • Added automatic announcements on the Trade channel. Every 15 minutes, one random shop from Giran will post its offer on the channel. Applies only to purchases set in the last 14 days. Does not apply to sales offers - these are in CB on the Market tab

Bug fixes
 • Fixed of weapon skins condition so that skins cannot be used without a sufficient number of RBs slaughtered. It stopped working from H2
 • Fixed the race of some mobs in Dragon Valley
 • Fixed missing consolation prize in Last Hero event
 • Fixed Acrobatics and Boost Breath skills so they don't disappear after character restart
 • Improved security when signing up for the team Olympiad
 • Fixed of the lack of hero skills on subclasses during transformation
 • Fixed of skill toggle deactivation when transitioning to new transformations (e.g. Harvester)
Reply
#12
English version below.

Zmiany
 • Usunięte niektóre strefy chodzenia (np. Delusion Chamber, Gracia)
 • Zwiększona prędkość chodzenia wierzchowców
 • Automatyczne ogłoszenia skupów dotyczą teraz również sklepów z Gludin

Poprawki błędów
 • Poprawiona widoczność wędek w peace zone


English version:

Changes
 • Removed some walking zones (e.g. Delusion Chamber, Gracia)
 • Mount walking speed increased
 • Automatic purchase announcements now also apply to shops from Gludin

Bug fixes
 • Fixed visibility of rods in peace zone
Reply
Users browsing this thread: 2 Guest(s)