Dwarven Beer Festival - Event [Krasnoludzki Festyn Piwa - Wydarzenie]
#1
English version below.

[Image: event3.jpg]

- Aale ja wam mówię, że to prawda! Hik! Nie ma lepszej rasy nad klasnoludy! - dało się słyszeć z pobliskiej tawerny. Zaintrygowany wędrowiec postanowił wejść i posłuchać.

- ...Aale skąd ty to.. hik! ...możesz wiedzieś? - dopytał drugi krasnolud. - Jak ty ssssiągle pijesz.. Hik! ...tylko z nami?

- Albo sam, na przystani w Gludin, mamrocząc coś pod nosem i pijąc do morza! - zarechotał człowiek siedzący stolik obok.

- Wiem! Hik! Bo miałem kiedyś przyjaciół nie-krasnoludów! I... Hik! ...nie mieli ze mną szans! - krasnolud uderzył prawie pustym kuflem w stół.

- Na pewno byli to ludzie i jasne elfy! - wrzasnął siedzący w rogu tawerny ork. - Nie wiem, którzy z nich są mniej odporni! He, he, he! Z orkiem byś się zmierzył, kurduplu! Płynie w nas krew samego Pa'agrio! Te wasze krasnoludzkie popłuczyny, które zwiecie piwem, wchodzą w nas jak woda! Jak można się tym upić? Ha, ha, ha!

- Popłuczyny?! Hik! - Krasnolud wstał gwałtownie i się zachwiał. - Jak śmiesz tak nas obrażać?! Hik! Jakbyś się napił piwa warzonego przez mo...ego Hik! ...stryja, to po dwóch kuflach byś pod stołem leżał!

- Popłuczyny to popłuczyny! - ryknął ork, a człowiek i ich kamraci ryknęli śmiechem.

- Szkoda, że nikt z was nie docenia ciemnych elfów i ich trunków - odezwał się wędrowiec, zamówiwszy kufel piwa. Wszystkie oczy na sali skupiły się na nim.

- Aaaa szy ty.. Hik! ...kiedykolwiek wizziałeś pijąsego piwo sssiemnego.. hik! ..elfa? - wybełkotał kompan pierwszego krasnoluda. - ..Oni tylko wino żłopią! Hik! Nie ma ssso o nich... ws.. sspominaś!

- Tak się składa, że widziałem - uśmiechnął się tajemniczo wędrowiec, dosiadając się zuchwale do krasnoludów. - I wy też możecie - wędrowiec zdjął kaptur i oczom zebranych ukazały się charakterystyczne, ciemne uszy. - Wasze zdrowie, panowie, bo mojego szkoda! - powiedział i jednym łykiem opróżnił swój kufel.

- Faktycznie słabe... - dodał, uchylając się przed pięścią krasnoluda. Ork rechotał na całe gardło.

- Ja sssii pokażę! - drugi z krasnoludów wstał chwiejnie. - Sssso ty.. hik! ...możesz wiezzzieś po jednym kuflu! Nie dasz rady wypiś.. hik! szech kufli naszego krasnoludzkiego piwa!!

- W takim razie przekonajmy się, jak mocną mam głowę - ciemny elf złośliwie uśmiechnął się do zataczającego się brodacza. - Trzech powiadasz? Gospodarzu, poproszę jeszcze cztery kufle tego samego. Strasznie mnie suszy po wyprawie!


Uczestnicy zabawy po kolei będą kosztować Krasnoludzkiego Piwa, po czym Prowadzący rzuci kostką. W zależności od ilości oczek, na Uczestnika Piwo zadziała w określony sposób - pozytywny (parzysta liczba oczek) lub negatywny (nieparzysta liczba oczek), o czym wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani. Jeśli Piwo wpłynie na Uczestnika w sposób negatywny - kończy zabawę, jeśli pozytywny - gra dalej. Zabawa skończy się po maksymalnie 5 rundach lub jeśli po zakończeniu rundy zostanie tylko jedna osoba (rozpoczęta runda musi się zakończyć - w przypadku, gdy w rundzie bierze udział dwóch Uczestników i pierwszy padnie pod stół, drugi Uczestnik nie wygrywa z automatu - też musi wypić swoją kolejkę. Jeśli Krasnoludzkie Piwo go nie zmorzy - wygrywa!)
Każdy Uczestnik jest zachęcany do aktywnego udziału w zabawie - wczujcie się w klimat Krasnoludzkiego Festynu Piwa!

* Sponsorem nagród rzeczowych jest Karczma pod Przelotnym Kogutem.

Zapraszamy w 6 dzień lutego o 20:15 na rynku Gludin!


English version:

[Image: event3.jpg]

"I'm telling you, that's true! Hiccup! There is no better race than Dwarfs!" could be heard from the nearby tavern. Intrigued wanderer wanted to hear more and decide to enter.

"...Buuut how can you.. Hiccup! know that?" asked the second Dwarf. "You continuously drinking.. Hiccup! only with uzzz?"

"Or alone, in Gludin Harbor, muttering something under his nose and drinking into the sea!" Human from another table start to laughing.

"I know! Hiccup! 'cuzz I had non-dwarf friends! And... Hiccup! ...they have no chance with me!" Dwarf hit the table with his almost empty mug.

"Humans and Elves, for sure!" shouts Ork, who was sitting in the tavern's corner. "I have no idea, which one of them are have weaker head! Ha, ha, ha! You should face us, mighty Orcs, you shrimp! The blood of Pa'agrio himself flows within our veins! This yours dwarven washings, which you call "beer", we can drink as water! How can you get drunk with this?! Ha, ha, ha!"

"WASHINGS?! Hiccup!" Dwarf stood up abruptly and staggered. "How dare you offend us so ?! Hiccup! As if you would drink a beer brewed by my ... Hiccup! ... uncle, you would be lying under the table after two mugs!"

"Washings are washings!" the Orc roared, and the human and their comrades laughed.

"It's a pity, that none of you appreciates the Dark Elves and their liquors" said the wanderer, ordering a mug of beer. All eyes in the room focused on him.

"Aaaand you.. Hiccup! ...did you ever saw a Dark... Hiccup! Elf, who dringsss a beer?" Stammered the companion of the first Dwarf. "They only choke wine! Hiccup! There is nooo ...reason... to menssssion them!"

"Actually I saw" the wanderer smiled mysteriously and sit boldly to the Dwarfs's table. "And you can also see that" the wanderer took off his hood and the eyes of the gathered people saw characteristic, dark ears. "Your health, gentlemen, it's a pity for mine!" he said and emptied his mug in one gulp.

"Indeed weak..." he added, dodging the Dwarf's fist. The orc cackled at the top of its throat.

"I'll show you!" The second Dwarf rose unsteadily. "What you .. Hiccup! ... can know about after only one mug! You can't drink.. Hiccup! three mugzz of our dwarven beer!!"

"Then let's find out how strong my head is" the Dark Elf smirked at the staggering bearded man. "You say three? Host, four more pints of the same, please. It dries me terribly after the trip!"


The Participants of the event will taste the Dwarven Beer one by one, and then the Event Master will roll the dice. Depending on the rolled number, the Beer will have a specific effect on the Participant - positive (even number) or negative (odd number), about which all Participants will be informed. If Beer influences the Participant in a negative way - He/She ends the game, if positive - He/She continues the game in the next round. The game ends after a maximum of 5 rounds or if there is only one person left after the round is over (the round started must end - if two Participants take part in the round and the first one falls under the table, the second Participant does not win automaticly - He/She must also drink His/Her mug of ale. If Dwarf Beer does not bother Participant - He/She wins!)
Each participant is encouraged to actively participate in the Event - feel the atmosphere of the Dwarven Beer Festival!

* The sponsor of the prizes is the Tavern under the Flying Rooster.

We invite you on the 6th day of February at 20:15 on the Gludin Village!
Reply
Users browsing this thread: 2 Guest(s)