Forum Announcement: Regulations [Regulamin]
English version below.

I. Każdy ma obowiązek dbać o dobrą zabawę każdego gracza na serwerze
1. Serwer to wspólne dobro, które tworzymy wszyscy razem w celu:
– zapewniania dobrej rozrywki
– stworzenia miejsca spotkań ze znajomymi
– odpoczynku i relaksu
– ucieczki od problemów rzeczywistości
2. Działania mające negatywny wpływ na realizacje celów serwera będą karane adekwatnie do szkodliwości.

II. Wykraczanie ponad standardy jest mile widziane i doceniane
1. Szacunek należy się każdemu graczowi, również przeciwnikom, bez których gra traci sens.
2. Kultura osobista, uprzejmość i właściwy język pozwolą każdemu czuć się dobrze na serwerze.
3. Ochrona fabularnego stylu gry i odgrywania postaci sprawi, że gra będzie magiczna.
– Szczególnie proszę dbać o nazwy i tytuły swoich postaci, zwierzaków, klanów i sojuszy, aby zachowywały standardy zapisu nazw własnych i pasowały do świata gry. Skrajne przypadki mogą zostać zmienione. W razie problemów warto posłużyć się generatorem: Generatory
4. Pozytywne dla społeczności działania i wysokie standardy (szczególnie te opisane powyżej) mogą być nagradzane z inicjatywy Rady Klanów.

III. Serwer tworzymy z pasji do gry - nie robimy biznesów, robimy e-sport
1. Na serwerze panuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek komercji. Nie ma tu żadnych opłat, abonamentów, handlu przedmiotami, dotacji, ani mikropłatności. Wszystkie elementy gry są dostępne za darmo.
– Zasada ta dotyczy tak samo administracji jak i graczy.
2. Cała zabawa na serwerze finansowana jest przez jednego fundatora w osobie administratora.
3. Jakiekolwiek działania biznesowe będą karane całkowitym wykluczeniem z rozgrywki dla wszystkich stron transakcji. Przykładowo:
– handel przedmiotami i kontami
– usługi jak na przykład płatna pomoc w zdobywaniu doświadczenia

IV. Władza i odpowiedzialność w rękach jednego człowieka
1. Jedyną osobą, która posiada uprawnienia w grze jest administrator. Zmniejsza to ryzyko nadużywania władzy i rozmywania odpowiedzialności.
2. Administrator stoi na straży zasad opisanych w tym regulaminie. Przyznaje kary i funduje nagrody.
3. Administrator jest jednocześnie zwykłym graczem i bierze jawnie udział w rozgrywce, na takich samych zasadach jak wszyscy inni.
– Buduje tym swoją motywacje do prowadzenia i rozwoju serwera, oraz pozwala poczuć bezpośrednio wszystkie jego wady i problemy.

V. Serwer tworzony jest przez graczy
1. Ważną rolę w życiu serwera sprawuje Rada Klanów, w skład której wchodzą liderzy wszystkich znaczących klanów na serwerze.
– Rada pełni funkcję doradczą dla administratora przy podejmowaniu kluczowych dla serwera decyzji.
– Z inicjatywy liderów i za zgodą Rady klany mogą organizować specjalne wydarzenia dla serwera. Ze względu na ograniczony czas administrator zapewnia jedynie nagrody i kontrolę.
– Rada stanowi również forum do rozwiązywania problemów społecznych i dialogu międzyklanowego.
– Funkcjonowanie i organizacje rady zapewnia Przewodniczący Rady Klanów, czyli postać, którą gra administrator. Umożliwia to liderom kontakt z administratorem również w czasie jego normalnej gry i priorytetowe rozwiązywanie problemów.
2. Serwer jest cały czas rozwijany, co powoduje nowe problemy, dlatego każdy jest odpowiedzialny za zgłaszanie napotkanych błędów serwera.
– Zgłoszenia będą nagradzane adekwatnie do zagrożenia, jakie dla serwera stanowi błąd.

VI. Gramy uczciwie i staramy się wyrównywać szanse wszystkich graczy
1. Na serwerze panuje całkowity zakaz „botowania”, używania jakichkolwiek „hacków”, „cheatów”, „exploitów”, błędów gry, zmieniania plików gry itd.
– Gracz musi być obecny, gdy jego postać wykonuje jakakolwiek akcje.
– Gracz ma obowiązek odpowiadać, gdy jest sprawdzany bez względu czy sprawdza administrator czy inny gracz.
2. Można grać maksymalnie na 3 kontach z jednego PC.
– Gracz może używać jednocześnie tylko jednego PC.
3. Każde wykroczenie będzie karane banem wielokrotnie dłuższym niż czas, jaki zajęłoby uzyskanie analogicznych korzyści w uczciwy sposób, lub całkowitym wykluczeniem z rozgrywki.
– Zgłoszenia zaobserwowanych podejrzanych działań razem z datą i dowodami w postaci zrzutów/filmów należy kierować do administratora używając prywatnej wiadomości na forum.

VII. Memento mori
1. Każdy serwer kiedyś się wypali i zestarzeje, dlatego aby mógł istnieć dalej dopuszczamy możliwość odświeżania serwera poprzez częściowe zresetowanie.
– Moment odświeżenia będzie maksymalnie opóźniony i możliwy dopiero po zupełnym wypaleniu serwera, gdy jedyną alternatywą będzie jego zamknięcie.
– Odświeżenie będzie się wiązać z częściowym zresetowaniem osiągnięć zdobytych na serwerze.
– Zakres i zasady odświeżenia zostaną ustalone ze wszystkimi graczami.
2. Nie otwieramy kolejnych serwerów, prowadzimy tylko jeden.

English version:

I. Everyone is responsible for ensuring that each player has a good time on the server
1. The server is a common good that we all create together in order to:
– providing good entertainment
– creating a meeting place with friends
– rest and relaxation
– escape from the problems of reality
2. Actions that have a negative impact on the achievement of the server's goals will be punished adequately to the harmfulness.

II. Going beyond the standards is welcomed and appreciated
1. Respect is due to every player, including opponents, without whom the game makes no sense.
2. Personal culture, kindness and proper language will allow everyone to feel good on the server.
3. Protecting the story-driven and role-play style will make the game magical.
– In particular, please take care of the names and titles of your characters, pets, clans and alliances, so that they maintain the standards of proper names and fit into the game world. Extreme cases can be changed. In case of problems, it is worth using the generator: Generators
4. Community-positive actions and high standards (especially those described above) can be rewarded on the initiative of the Clan Council.

III. We create the server out of passion for the game - we do not do business, we do e-sport
1. There is an absolute prohibition of any commercial activity on the server. There are no fees, subscriptions, trade in items, donations or micropayments here. All game elements are available for free.
– This rule applies to administration as well as players.
2. All the fun on the server is financed by one founder in the person of the administrator.
3. Any business activities will be punished with total exclusion from the game for all parties to the transaction. For example:
– trade in items and accounts
– services such as paid assistance in gaining experience

IV. One man holds power and responsibility
1. The only person with permissions in the game is the administrator. This reduces the risk of abuse of power and dilution of responsibility.
2. The administrator guards the rules described in these regulations. It grants penalties and funds awards.
3. The administrator is also a regular player and takes part in the game openly, on the same terms as everyone else.
– It builds up his motivation to run and develop the server and allows him to feel all the flaws and problems directly.

V. The server is created by players
1. An important role in the life of the server is played by the Clans Council, which includes the leaders of all significant clans on the server.
– The Clans Council acts as an advisor to the administrator when making key decisions for the server.
– At the initiative of the leaders and with the approval of the Council, clans can organize special events for the server. Due to the limited time, the admin only provides rewards and control.
– The Council is also a forum for solving social problems and interclans dialogue.
– The functioning and organization of the council is ensured by the Chairman of the Clan Council, i.e. the character played by the administrator. This allows leaders to contact the administrator during his normal game and prioritize troubleshooting.
2. The server is constantly developed which causes new problems, so everyone is responsible for reporting the server bugs it encounters.
– The reports will be rewarded according to the threat posed by the bug to the server.

VI. We play fair and try to give equal opportunities to all players
1. There is a total ban on "boting" on the server, using any "hacks", "cheats", "exploits", game bugs, changing game files, etc.
– A player must be present when his character performs any actions.
– It is the player's responsibility to respond when checked whether the administrator or another player is checking.
2. You can play on up to 3 accounts from one PC.
– One player can use only one PC at a time.
3. Each offense will be punished with a ban many times longer than it would have taken to obtain similar benefits in a fair manner, or be completely excluded from the game.
– Reports of observed suspicious activities along with the date and evidence in the form of screenshots / videos should be sent to the administrator using a private message on the forum.

VII. Memento mori
1. Every server will get old one day, so to keep it going, we allow the server to be refreshed by a partial reset.
– The moment of refreshing will be delayed as much as possible and possible only after the server burns out completely, when the only alternative is to shut it down.
– The refresh will partially reset the achievements earned on the server.
– The scope and rules for refreshment will be agreed with all players.
2. We don't open more servers, we only run one.